مسعود بک حلاجی دیگر در تصوف اسلامی

تالیف: دکتر عباس کی منش.

مقاله مهاجرت ایرانیان به هند

تالیف : دکتر نرگس جابری نسب