صنعت چاپ در شبه قاره هند- رسانه تقابل و تعامل فرهنگی متقابل بریتانیا و جامعه هند
مولف:جمشید نوروزی، محمد عباسی، صفورا برومند.

کشف غرب بر اساس منابع فارسی هند
مولف: دکتر رسول جعفریان، علی دهگاگی

میرسید علی همدانی
مولف : دکتر غلامعلی حداد عادل

بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند
مولف: دکتر پیروز مجتهد زاده، رضا حسین پور پویان، دکتر زهرا احمدی پور

کتابخانه های مسلمانان در هند؛ از رونق تا افول
مولف: محسن محمدی، مرتضی اشرافی

جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه قاره هند
مولف: محمد طاهر عباس، سید علمدار حسین شاه

مؤسسات فرهنگی و مدارس مسلمانان در هند
مولف: نسیم فرهمند