میر سید علی همدانی و سهم او در انتقال فرهنگ اسلامی به شبه قاره

مولف : دکتر رشیده حسن

دیوبندیان

تالیف: استاد اکبر ثبوت

تشیع در شبه قاره

گفتگو با استاد اکبر ثبوت

عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان

تالیف: دکتر حسین مسعودنیا ،داود نجفی.

شکرشکن دیار هند

تالیف : دکتر علی افخمی.

دستور زبان فارسی از دیدگاه هندیان

تالیف: دکتر سید امید مجد.

اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری

تالیف: دکتر سیاوش یاری.

نقش روزنامه‌‌های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطۀ ایران

تالیف: دکتر مرتضی فلاح.

جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره

تالیف: دکتر مرتضی فلاح.