جستاری در نقد حضور اعقاب حضرت عباس(ع) در شبه قاره هند
مولف: محمد طاهر عباس، سید علمدار حسین شاه

مؤسسات فرهنگی و مدارس مسلمانان در هند
مولف: نسیم فرهمند

میر سید علی همدانی و سهم او در انتقال فرهنگ اسلامی به شبه قاره

مولف : دکتر رشیده حسن

دیوبندیان

تالیف: استاد اکبر ثبوت

تشیع در شبه قاره

گفتگو با استاد اکبر ثبوت

عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان

تالیف: دکتر حسین مسعودنیا ،داود نجفی.

شکرشکن دیار هند

تالیف : دکتر علی افخمی.

دستور زبان فارسی از دیدگاه هندیان

تالیف: دکتر سید امید مجد.